top of page

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Ukupna vrijednost Projekta: 

59.765.729,59 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 

47.812.583,67 EUR

Bespovratna sredstva: 

34.458.801,10 EUR

Udio drugih dionika u sufinanciranju projekta: 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: 5.786.193,99 EUR

Hrvatske vode: 5.786.193,99 EUR

Grad Slatina - 1.781.394,59 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 

31.12.2025.

Korisnik projekta:

KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti

Projektni partneri:

Grad Slatina

Posredničko tijelo razine 1: 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u vrijeme potpisivanja Ugovora Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)

Posredničko tijelo razine 2: 

Hrvatske vode

OPIS PROJEKTA

„PROJEKT POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA“ sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Projekt se sastoji od tri glavna segmenta:

 

a) Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

 • Izgradnja vodoopskrbne mreže 6.746 m

 • Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže 5.427 m

 • Izgradnja priprema za kućne priključke 989 kom

 • Izgradnja vodospreme kapaciteta 1.000 m³

 

b) Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda

 • Izgradnja gravitacijskih kanala 40.317 m

 • Izgradnja tlačnih cjevovoda 17.246 m

 • Rekonstrukcija/sanacija postojećih kanala 4.302 m

 • Izgradnja 33 crpne stanice

 • Izgradnja 4 rasteretne građevine (kišna preljeva)

 • Izgradnja pripreme za kućne priključke 2.071 kom

 

c) Pročišćivanje otpadnih voda

 • Izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda III. Stupnja pročišćivanja kapaciteta 16.000 ES

 

Projekt je podijeljen u sedam aktivnosti. Do danas je provedeno šest javnih nabava te je potpisano isto toliko ugovora. Javna nabava za prvu aktivnost (Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda) je u tijeku.

Aktivnosti Projekta:

A1 - Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

 • U tijeku

A2 - Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Slatina“

 • U tijeku

A3 - Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i     sustava odvodnje

 • Ugovor potpisan s tvrtkom GRADATIN d.o.o., Livadarski pu 19, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska

 • Ugovoreni iznos: 3.844.548,00 HRK

A4 - Usluge stručnog nadzora nad provedbom Projekta

 • Ugovor potpisan sa zajednicom ponuditelja ETPISA Adria d.o.o., Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb i IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Imprićeva 10, 10000 Zagreb

 • Ugovoreni iznos: 4.879.656,00 HRK

A5 – Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

 • Iznos: 880.000,00 HRK

PM – Usluge upravljanja projektom

 • Ugovor potpisan sa zajednicom ponuditelja IZVOR-ING d.o.o., J.J. Strossmayera, 31550 Valpovo i FUNDUS PROJEKT d.o.o., Barčev trg 15, 10000 Zagreb

 • Ugovoreni iznos: 2.870.140,00 HRK

PV – Usluge informiranja i vidljivosti

 • Ugovor potpisan s tvrtkom INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269f, 10000 Zagreb

 • Ugovoreni iznos: 603.667,60 HRK

 

Ugovor o radovima na IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA ODVODNJE TE REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE podrazumijeva sljedeće:

a)   Radovi na sustavu vodoopskrbe

 • Rekonstrukcija/sanacija postojeće sustava vodoopskrbe unutar naselja Slatina (dužine 5.427 m)

 • Izgradnja sustava vodoopskrbe do naselja Lukavac (dužine 6.746 m)

 • Izgradnja vodospreme (zapremine 1.000 m³)

 • Izgradnja 989 priprema za kućne priključke na vodoopskrbni sustav

 

b)   Radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda

 • Djelomična rekonstrukcija postojećeg mješovitog sustava odvodnje u Slatini

 • Izgradnja mješovitog sustava odvodnje u naseljima bez izgrađenog sustava, sa svrhom transporta svih otpadnih voda aglomeracije do centralnog UPOV-a.

 • Rekonstrukcija/sanacija postojećeg sustava odvodnje (dužine 4.302 m)

 • Izgradnja sustava odvodnje u naseljima bez izgrađenog sustava odvodnje:

  • Izgradnja 57.563 m kolektora i kanalizacijske mreže

  • Izgradnja 33 crpne stanice

  • Izgradnja 2.071 priprema za kućne priključke na sustavu odvodnje

Ugovor o radovima na IZGRADNJI UREĐAJA III. STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 16.000 ES uključuje:

 • Projektiranje (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja),

 • Dobivanja odobrenja i dozvola,

 • Izgradnja postrojenja,

 • Puštanje postrojenja u pogon,

 • Obuke osoblja Naručitelja,

 • Dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te

 • Uklanjanja skrivenih nedostataka u jamčevnom roku

Ugovor o nabavi komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje uključuje:

 • Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama javne odvodnje

 • Specijalno vozilo za strojno ispiranje i čišćenje sustava odvodnje

 • Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina javne odvodnje

 • Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki

 • Rovokopač do 70KW

 • Vibronabijač

 • Transportno vozilo – kiper > 3,5t

 • Pokretne crpke za ispumpavanje

 • 3D Kamera za snimanje kanalizacije

CILJEVI PROJEKTA

Opći ciljevi projekta POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA, su kako slijedi:

•          Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;

•          Poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području tvrtke Komrad d.o.o. Slatina;

•          Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU;

•          Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).
 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Priključivanje novih korisnika te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu s trenutnih 30% na 24%.


Povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe s postojećih 87% ili 10 435 stanovnika na 100%, odnosno 12 183 stanovnika, što znači novih 1 748 novih korisnika.


Povećanje priključenosti na sustav odvodnje s postojećih 56% ili 6 747 stanovnika, na 98%, odnosno 11 745 stanovnika,  što znači 4 998 novopriključenih stanovnika.


Poboljšanje postojećeg sustava vodoopskrbe aglomeracije Slatina.


Poboljšanje stanja postojećeg sustava odvodnje s ciljem smanjenja infiltracije podzemnih voda i istjecanja otpadnih voda u podzemlje.


Sprječavanje prekomjernog onečišćenja recipijenta preljevnim vodama.


Pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina odgovarajućim stupnjem pročišćavanja.

bottom of page